REGULAMIN SKLEPU ORADO

 

 

Przygotowany starannie i z myślą o Klientach Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym marki ORADO działającym pod adresem: www.shop.orado.pl .

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Słownik pojęć

1a) Sprzedawca – firma Orado Jakub Złotogórski z siedzibą przy ul. Świerkowej 38/6; 81-526 Gdynia; o numerze NIP 585-137-61-91 i REGON 193068726.

1b) Klient – każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1c) Sklep – sklep internetowy marki Orado, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shop.orado.pl .

1d) Towar – to biżuteria oraz akcesoria biżuteryjne wyprodukowane i/lub dostarczone przez Orado z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej i oznaczone znakami towarowymi Orado.

1e) Cena – wartość Towaru umieszczona w opisie Towaru na stronie internetowej www.shop.orado.pl. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (czyli są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

1f) Koszt dostawy Towaru – koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

1g) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru (oferta zakupu) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Umowa

 

1. Poprzez zawarcie Umowy rozumie się sytuację, kiedy Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych Towarów na rzecz Klienta, natomiast Klient zobowiązuje się do terminowego, określonego na Stronie, uregulowania ceny za te Towary oraz do równoznacznego z dokonaną transakcją przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dostępność Towaru Orado, niezależnie od informacji handlowej, zależy każdorazowo od aktualnych stanów magazynowych.

3. Umowę uznaje się za zawartą poprzez wykonanie następujących czynności:

a) zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Orado przez Klienta,

b) wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) złożenie Zamówienia przez Klienta,

d) potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia.

4. Do umów zawieranych z konsumentami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

6. Jakakolwiek dodatkowa płatność wykraczająca poza Cenę zgodnie z zawartą umową wymaga wyraźnej zgody Klienta.

7. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu, bez względu na ich przyczynę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia do czasu ustabilizowania sytuacji.

8. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

  

§ 3. Zamówienia

 

1. Sklep internetowy Orado zawiera czytelne informacje nt. dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.

2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, Klient otrzymuje korespondencję mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Mail potwierdzający złożenie Zamówienia zawiera następujące informacje:

1) szczegółowy opis Towaru oraz sposób porozumiewania się z Klientem,

2) dane Sprzedawcy,

3) adres Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu,

4) adres, pod którym Klient może składać reklamacje,

5) cena wraz z podatkami, a także informacja o opłatach za transport, dostarczenie oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia,

6) sposób i termin zapłaty,

7) sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (termin dostawy Towaru) oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

8) sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy,

9) koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany,

10) brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy,

11) obowiązek Sprzedawcy dostarczania rzeczy bez wad,

12) treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji,

13) minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikający z umowy,

14) brak konieczności złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych ze strony Klienta,

15) możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

5. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

a) za pobraniem, przy dostarczeniu przez dostawcę Towaru,

b) przelewem na rachunek bankowy,

c) kartą kredytową przy płatnościach dokonywanych przez Internet,

d) przez zintegrowany ze sklepem Orado system płatności internetowych DotPay.

6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym, kartą lub przez system płatności DotPay,

b) potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

7. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

8. Wszelkie należności należy przelać na rachunek bankowy: MBank 52 1140 2017 0000 4102 1309 6315.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a) nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,

b) bezskuteczne były próby potwierdzenia Zamówienia,

c) Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,

d) gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy,

e) na stronie sklepu wystąpiły błędy.

10. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

11. Oglądanie asortymentu oraz dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem przerw na prace administracyjne.

12. Zamowiony Towar jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia. Jednocześnie Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

13. Do momentu zapłaty pełnej Ceny sprzedaży Towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do własności zamówionego Towaru.

 

§ 4. Dostawa

 

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie przesyłki kurierskiej. Natomiast koszty dostawy poza Rzeczpospolitą Polską będą uzgadniane każdorazowo i indywidualnie z Klientem przed złożeniem zamówienia.

3. 72 godziny to czas, kiedy jest realizowana wysyłka, liczona od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym, kartą lub przez system płatności DotPay. albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, która dotrze uszkodzona, wskazująca na ingerencję osób trzecich.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy, wymiana i zwrot

 

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klient, który jest konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, tj. od dnia dostawy Towaru.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy w powyższym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedawca przesyła Klientowi niezwłocznie pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz dostępny na stronie sklepu internetowego Orado.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Zwracany lub wymieniany Towar:

a) powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę,

b) powinien być kompletny.

5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, jakie określają przepisy wymienione w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny. W takim przypadku Klient powinien wypełnić Formularz dostępny na stronie sklepu internetowego Orado i postępować zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.

10. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.

 

§ 6. Reklamacje

 

1. Zgodnie z ustawą Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem przyczyn reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy podając dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres mail.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

5. Za szkody i uszkodzenia, spowodowane nieodpowiednią obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem Towaru, a także za szkody spowodowane użyciem siły oraz naturalnym zużyciem się wyrobu na skutek wymienionych zaniedbań, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

1. Każdy Klient składający Zamówienie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży oraz czynności z nią powiązanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo żądania ich usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych sklepu www.shop.orado.pl, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa znaku towarowego Orado przysługują Sprzedawcy.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.shop.orado.pl.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.shop.orado.pl.

4. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszelkie spory związane z wykonaniem lub interpretacja niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

 

Polityka prywatności serwisu www.shop.orado.pl

 1. Firma Orado Jakub Złotogórski; ul. Świerkowa 38/6, 81-526 Gdynia, która jest administratorem sklepu internetowego www.shop.orado.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Klientów sklepów www.shop.orado.pl .

2. Podawanie własnych danych osobowych jest dobrowolne, a Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

3.  Sprzedawca może czasowo odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub też swoim naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

4. Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem dla realizacji transakcji w ramach sklepu internetowego oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca Towar spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientom przez Sprzedawcę informacji o świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. Na stronie www.shop.orado.pl wykorzystywana jest technika "cookies". Cookie jest to niewielki plik z informacją zapisywany na komputerze Klienta. Korzystanie z technik "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. W przypadku dodatkowych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt na adres: Orado Jakub Złotogórski; ul. Świerkowa 38/6, 81-526 Gdynia.